China Minimal Wages: Changes in Major Cities 

                                                                                                                                                                 Unit: Yuan

City

2012

2013

2014

2015

Shanghai

1,450

1,650

1,820

2,020

Shenzhen, Guangdong

1,500

1,600

1,808

2,030

Hangzhou, Zhejiang

1,470

1,470

1,650

1,650

Beijing

1,400

1,400

1,560

1,720

 Jinan, Shandong

1,240

1,380

1,500

1,500

Nanjing, Jiangsu

1,320

1,480

1,630

1,630

Xiamen, Fujian

1,200

1,200

1,320

1,320

 

Posted on 24 August 2015

Back to index of Statistic